เกี่ยวกับหลักสูตร | ภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก | ย้อนกลับ

ภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก

center ผศ.บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร
Asst.Prof.Busayarat Sinlapawitthayathon


ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชา
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Busayarat.si@up.ac.th
ผศ.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ
Asst.Prof.Sasinan Punsuwan


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Sasinan.ph@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
ผศ.อิชยา มอญแสง
Asst.Prof.Idchaya Monsang


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Idchaya.mo@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
นางสาวพัชรินทร์ ไชยบาล
Miss.Patcharin Chaiban


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email :Patcharin.ch@up.ac.th
นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ
Miss.Pratchayaporn Thisara


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Pratchayaporn.th@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
นางจุฑามาศ ผลมาก
Mrs.Juthamas Pholmak


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Juthamas.ph@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด
Miss.Suphaluk Yuyod


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Suphaluk.yu@up.ac.th
นางสาวแสงเดือน วงค์ใหญ่
Miss.Sangdean Wongyai


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Sangdean.wo@up.ac.th
นางสาวเกศินี อิ่มแมน
Miss.Kesinee Imman


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Kesinee.kh@up.ac.th
นางสาวปาณิสรา หลีค้วน
Miss.Panisara LeeKhuan


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Panisara.le@up.ac.th
ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
Dr.Krittiphit Thitipitchayanun


ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Krittiphit.th@up.ac.th
นางสาว.พิมพ์ใจ ลังการ์ฬินธุ์
Miss.Pimjai Lungkalin


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Pimjai.lu@up.ac.th
 
นางสาวพรธรรมรส โพธิ
Miss.Porntummarot Phothi


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email :Porntummarot.ph@up.ac.th
นางสาวณัฐนรี อนุกุลวรรธกะ
Miss.Natnaree Anukunwathaka


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Natnaree.an@up.ac.th
นางสาวเนตรนภา ขวัญยืน
Miss.Netnapha Khwanyuen


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Netnapha.kh@up.ac.th
นางสาวนิตยา พรมกันทา
Miss.Nittaya Phromkuntha


ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Nittaya.ph@up.ac.th