เกี่ยวกับหลักสูตร | ภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก | ย้อนกลับ

ภาควิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก

center ผศ.บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร
Miss.Busayarat Sinlapawitthayathon
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิชา
โทร : -
Email : Busayarat.si@up.ac.th
ผศ.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : Sasinan.ph@up.ac.th
ลาศึกษาต่อ
ผศ.อิชยา มอญแสง
Miss.Idchaya Monsang
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : Idchaya.mo@up.ac.th
ลาศึกษาต่อ
น.ส.พัชรินทร์ ไชยบาล
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email :Patcharin.ch@up.ac.th
น.ส.ปรัชญาพร ธิสาระ
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
ลาศึกษาต่อ
นางจุฑามาศ ผลมาก
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
ลาศึกษาต่อ
น.ส.ศุภลักษณ์ อยู่ยอด
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
น.ส.แสงเดือน วงค์ใหญ่
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
น.ส.เกศินี คันธวงศา
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : i@up.ac.th
น.ส.ปาณิสรา หลีค้วน
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th
น.ส.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : i@up.ac.th
นางสาว.พิมพ์ใจ ลังการ์ฬินธุ์
Miss.
ตำแหน่ง อาจารย์
โทร : -
Email : @up.ac.th