เกี่ยวกับหลักสูตร | ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ย้อนกลับ

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

นางวิไลพร กาเชียงราย
Mrs.Wiliporn Kachiangrai

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชา
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : wiliporn.ke@up.ac.th
ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
Asst.Prof.Dr.Paralee Opasanun

ตำแหน่ง : คณบดี
โทร : 054-466666 ต่อ 3110
Email : paralee.op@up.ac.th
ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ
Dr.Wiyada Rattnnasuwan

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทร : 054-466666 ต่อ 3213
Email : Wiyada.ra@up.ac.th

ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์
Dr.Patcharin Sungwan

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Patcharin.su@up.ac.th

sutthida
ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
Dr.
Sutthida Phongphanngam

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Sutthida.ph@up.ac.th
sangduan

ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม
Dr.Sangduen Phomkaewngam

ตำแหน่ง : อาจารย์ 

โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Sangduen.ph@up.ac.th

 

wimonthip
ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม
Dr.Wimonthip Phungkhem

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Wimonthip.ph@up.ac.th
pornthip

นางพรทิพย์ ปาอิน
Mrs.Porntip Pa-in

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Porntip.pa@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)

prakaidaow
นางสาวประกายดาว สุทธิ
Miss.Prakaidaow Sutthi

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Prakaidaow.su@up.ac.th

 
siriporn
ผศ.ศิริพร แสงศรีจันทร์
Asst.Prof.Siripron Sangsrijun

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Siriporn.sa@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
wichanee
นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย
Miss.Wichanee Jaimalai

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Wichanee.ja@up.ac.th

 
Pornsawan
นางพรสวรรค์ คิดค้า
Mrs.Pornsawan Khitka

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ 3249
Email : Porasawan.kh@up.ac.th
waewdao
นางสาวแววดาว คำเขียว
Miss.Waewdao Kamkiae

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Waewdao.ka@up.ac.th
ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย
Asst.Prof.Waratya Kulnithichai

ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาพยาบาลศาสตร์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Waratya .ku@up.ac.th
suthiluk
นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง
Miss.Suttiluk Junthawang

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email :Sutthiluk.ju@up.ac.th
linya
นางสาวลินยา เทสมุทร
Miss.Linya Thasamut

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email :Linya.th@up.ac.th
thammawit
นางสาวเกษร เกตุชู
Miss.Kesorn Ketchu

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email :Kesorn.ke@up.ac.th
thammawit
นายธรรมวิทย์ ราญรอน
Mr.Thammawit Ranron

ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 054-466666 ต่อ -
Email : Thammawit.Ra@up.ac.th