เกี่ยวกับหลักสูตร | ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ | ย้อนกลับ

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 นางวิไลพร กาเชียงราย
Mrs.Wiliporn Kachiangrai
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชา
โทร : –
Email : wiliporn.ke@up.ac.th
pranee
นางสาวปราณี เทียมใจ
Miss.Pranee Tiamjai
ตำแหน่ง : คณบดี
โทร : 3110
Email : Pranee.Ti@up.ac.th
wiyada
ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ
Miss.Wiyada Rattnnasuwan
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทร : 3213
Email : Wiyada.ra@up.ac.th
paralee
ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์
Miss.Paralee Opasanun
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร : –
Email : paralee.op@up.ac.th
sutthida
ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม
Miss.Sutthida Phongphanngam
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี
โทร : –
Email : Sutthida.ph@up.ac.th
sangduan

ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม
Miss.Sangduen Phomkaewngam
ตำแหน่ง : อาจารย์ 

โทร : 
Email : Sangduen.ph@up.ac.th

 

patcharinsa
น.ส.พัชรินทร์ สังวาลย์
Miss.Patcharin Sungwan
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร :
Email : Patcharin.su@up.ac.th

 
khanjana

นางสาวกาญจนา เตชาวงค์
Miss.Kanjana Tachawong
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Kanjana.ta@up.ac.th

wimonthip
ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม
Miss.Wimonthip Phungkhem
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Wimonthip.ph@up.ac.th

(ลาศึกษาต่อ)
prakaidaow
นางสาวประกายดาว สุทธิ
Miss.Prakaidaow Sutthi
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Prakaidaow.su@up.ac.th
wichanee
นางสาววิชานีย์ ใจมาลัย
Miss.Wichanee Jaimalai
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Wichanee.ja@up.ac.th
pornthip
 นางสาวพรทิพย์ ปาอิน
Miss.Porntip Pa-in
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Porntip.pa@up.ac.th
(ลาศึกษาต่อ)
waewdao
นางสาวแววดาว คำเขียว
Miss.Waewdao Kamkiae
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Waewdao.ka@up.ac.th
waratthaya
นางสาววรัทยา กุลนิธิชัย
Miss.Waratya Kulnithichai
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email : Waratya .ku@up.ac.th
suthiluk
นางสาวสุทธิลักษณ์ จันทะวัง
Miss.Suttiluk Junthawang
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email :Sutthiluk.ju@up.ac.th
linya
นางสาวลินยา เทสมุทร
Miss.Linya Thasamut
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email :Linya.th@up.ac.th
kesorn
นางสาวเกษร เกตุชู
Miss.Kesorn Ketchu
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : –
Email :Kesorn.ke@up.ac.th
siriporn
นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์
Miss.Siripron Sangsrijun
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร :
Email : Siriporn.sa@up.ac.th
thammawit
นายธรรมวิทย์ ราญรอน
Mr.Thammawit Ranron
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร :
Email : Thammawit.Ra@up.ac.th
Pornsawan
นางพรสวรรค์ คิดค้า
Miss.Pornsawan Khitka
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทร : 3249
Email : Porasawan.kh@up.ac.th