เกี่ยวกับหลักสูตร | บุคลากรสายสนับสนุน | ย้อนกลับ

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสาวกัลยากร รับงาน
Miss.Kulyakorn Rubngan


ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
โทร : 054-466666 ต่อ 3257
นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม
Mrs.Nongyao Chaprotham


ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
โทร : 054-466666 ต่อ 3101
น.ส.ณัฐพร ขวัญคง
Miss.Nutthaporn Khwankong


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(กิจการนิสิต)
โทร : 054-466666 ต่อ 3214
นางรัตนา ทาสิทธิ์
Mrs.Rattana Thasit


ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 054-466666 ต่อ 3258
นางพรรณสุกิต ทาทอง
Mrs.Punsukrit Thathong


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร : 054-466666 ต่อ 3256
นางสาวลานนา หมื่นจันทร์
Miss.Lanna MuenChan


ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 054-466666 ต่อ 3256
 
นางสาวอรพิญ บัวงาม
Miss.Orapin Buangam


ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)
โทร : 054-466666 ต่อ 3221
นางสาวพิมพรรณ ผลมาก
Miss.Pimpun Pholmak


ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)
โทร : 054-466666 ต่อ 3221
นายสมเกียรติ์ วงค์กลม
Mr.Somkiat Wongklom


ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร : 054-466666 ต่อ 3259
นายพลาวัน สรรพานิช
Mr.Phalawan Sanphanich


ตำแหน่ง บุคลากร
โทร โทร : 054-466666 ต่อ 3259
นายณัฐพงษ์ ราชภัณฑ์
Mr.Natthapong Ratchapun


ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
โทร : 054-466666 ต่อ 3258
นายธรรมศาสตร์ เยาว์ธานี
Mr.Thammasat Yaothanee


ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทร : 054-466666 ต่อ 3239