เกี่ยวกับหลักสูตร | บุคลากรสายสนับสนุน | ย้อนกลับ

บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.กัลยากร รับงาน

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
โทร 3257
นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
โทร 3101
น.ส.ณํฐพร ขวัญคง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(กิจการนิสิต)
โทร 3214
นางรัตนา ทาสิทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 3258
นางพรรณสุกิต ทาทอง

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
โทร 3256
น.ส.ลานนา หมื่นจันทร์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
น.ส.อรพิญ บัวงาม

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)
โทร 3221
น.ส.พิมพรรณ ผลมาก

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
(ห้องปฏิบัติการพยาบาล)
 
นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพลาวัน สรรพานิช

ตำแหน่ง บุคลากร
โทร 3259
นายณัฐพงษ์ ราชภัณฑ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นายธรรมศาสตร์ เยาว์ธานี

ตำแหน่ง บรรณารักษ์
โทร 3239