เกี่ยวกับหลักสูตร | หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล | ย้อนกลับ

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

๑.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :       ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ภาษาอังกฤษ :   CERTIFICATE OF PRACTICAL NURSING PROGRAM

๒. ระยะเวลาในการศึกษา

4 ปี

๓. แนวทางการประกอบอาชีพ

ในโรงพยาบาล/สถานประกอบการของรัฐและเอกชน

๔. วิธีการรับสมัคร / จำนวนที่รับ

ใช้วิธีการสอบคัดเลือก / 60 คน

๕. กำหนดการรับสมัคร

ตามประกาศของมหาวิทยาลัย