บุคลาการสายบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


นางสาวจตุพร ไชยราช

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เบอร์ติดต่อถายใน :

Email :


นางสาวภัสราภรณ์ บัวงาม

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อถายใน :

Email :


นางสาวนิตยา ชมชื่น

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อถายใน :

Email :


นางสาวจริยา รังสีธรรมปัญญา

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อถายใน :

Email :


นางสาวกาญจนา เผ่าแสง

ผู้ดูแลเด็ก

เบอร์ติดต่อถายใน :

Email :