บุคลาการสายบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


นางรัตนา ทาสิทธิ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ

เบอร์ติดต่อถายใน :3258

Email :-
งานบริหาร


นางสาวกัลยกร รับงาน

รักษาการหัวหน้างานบริหาร

เบอร์ติดต่อถายใน :3214

Email :-


นางรัตนา ทาสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อถายใน :3258

Email :


นายสมเกียรติ์ วงศ์กลม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อถายใน :3259

Email :-


นายพลาวัน สรรพนิช

บุคลากร

เบอร์ติดต่อถายใน :3259

Email :-


นายฐากูล พันสุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Thakun.ph@up.ac.th
งานวิชาการ


นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3257

Email :-


นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต)

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :Prachayadol.ra@up.ac.th
งานแผน


นางสาวลานนา หมื่นจันทร์

รักษาการหัวหน้างานแผน

เบอร์ติดต่อถายใน :3257

Email :-
งานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ


นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

รักษาการหัวหน้างานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :-


นางสาวอรพิญ บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อถายใน :3221

Email :-


นางสาวพิมพรรณ ผลมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :-