บุคลาการสายบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :nongyao.ch@up.ac.th
งานบริหาร


นางสาวกัลยกร รับงาน

รักษาการหัวหน้างานบริหาร

เบอร์ติดต่อถายใน :3214

Email :kunyakorn.ru@up.ac.th


นางรัตนา ทาสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อถายใน :3258

Email :rattana.ta@up.ac.th


นายสมเกียรติ์ วงศ์กลม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อถายใน :3259

Email :-


นายพลาวัน สรรพนิช

บุคลากร

เบอร์ติดต่อถายใน :3259

Email :-


นายฐากูร ผ่านสุวรรณ์

นักวิชาการพัสดุ

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :thakun.ph@up.ac.th
งานวิชาการ


นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3257

Email :punsukitt.th@up.ac.th


นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต)

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :prachayadol.ra@up.ac.th
งานแผน


นางสาวลานนา หมื่นจันทร์

รักษาการหัวหน้างานแผน

เบอร์ติดต่อถายใน :3257

Email :mu.noilanna.gmail.com
งานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ


นายสมเกียรติ์ วงค์กลม

รักษาการหัวหน้างานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ

เบอร์ติดต่อถายใน :3259

Email :somkiat.wo@up.ac.th


นางสาวอรพิญ บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อถายใน :3221

Email :orapin.bu@up.ac.th


นางสาวพิมพรรณ ผลมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :pimpan.po@up.ac.th