บุคลาการสายบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


นางรัตนา ทาสิทธิ์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-
งานบริหาร


นางสาวกัลยกร รับงาน

รักษาการหัวหน้างานบริหาร

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นางรัตนา ทาสิทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :


นายสมเกียรติ์ วงศ์กลม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นายพลาวัน สรรพนิช

บุคลากร

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-
งานวิชาการ


นางสาวพรรณสุกิตต์ ทาทอง

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นายกฤษณวิชญ์ เยาว์ธานี

บรรณารักษ์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต)

เบอร์ติดต่อถายใน :

Email :Prachayadol.ra@up.ac.th
งานแผน


นางสาวลานนา หมื่นจันทร์

รักษาการหัวหน้างานแผน

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-
งานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ


นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม

รักษาการหัวหน้างานปฎิบัติการพยาบาลและบริการสุขภาพ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นางสาวอรพิญ บัวงาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นางสาวพิมพรรณ ผลมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-