ทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

คณบดี

เบอร์ติดต่อถายใน :3110

Email :Daow.we@up.ac.th


ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Sangduen.ph@up.ac.th


ดร.นภาพร เอี่ยมละออ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Naphaporn.ae@up.ac.th


ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อถายใน :3258

Email :Kiattisak.on@up.ac.th


ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Neeranuch.wo@up.ac.th


ผศ.ดร.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Sasinan.pu@up.ac.th


อาจารย์ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Thapkhwan.sr@up.ac.th