ทีมบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

คณบดี

เบอร์ติดต่อถายใน :3110

Email :Paralee.op@up.ac.th


ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์ติดต่อถายใน :3260

Email :Wiyada.ra@up.ac.th


ดร.จุฑามาศ ผลมาก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :Waratya.ku@up.ac.th


ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวตกรรม และบริการวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3219

Email :Panpimol.su@up.ac.th


ผศ.ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์

เบอร์ติดต่อถายใน :3123

Email :Sutthida.ph@up.ac.th


ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เบอร์ติดต่อถายใน : 3210

Email :Patcharin.ch@up.ac.th