กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

หัวหน้ากลุ่มวิชา

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Daow.we@up.ac.th


ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Wutthichai.ch@up.ac.th


ผศ.พรรณพิมล สุขวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Punpimon.su@up.ac.th


ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Pitakpong.pu@up.ac.th


ดร.นภาพร เอี่ยมละออ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Naphaporn.ae@up.ac.th


นายเกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Kiattisak.on@up.ac.th


ผศ.พยาม การดี

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Phayam.ka@up.ac.th (ลาศึกษาต่อ)


นางทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Thapkhwan.sr@up.ac.th


นางวิมลมาศ จันทรเชื้อ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Wimonmas.ju@up.ac.th


น.ส.วัชราภรณ์ ศรีเรือน

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Watcharaporn.se@up.ac.th


นายจุฑาพงศ์ เตชะสืบ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Juthapong.te@up.ac.th