กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

คณบดี

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Daow.we@up.ac.th


ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 1004

Email :Wutthichai.ch@up.ac.th


ดร.นภาพร เอี่ยมละออ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Naphaporn.ae@up.ac.th


ดร.เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและสื่อสารองค์กร

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Kiattisak.on@up.ac.th


ดร.ณีรนุช วงค์เจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและประกันคุณภาพ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Neeranuch.wo@up.ac.th


นางทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Thapkhwan.sr@up.ac.th


ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3219

Email :Panpimol.su@up.ac.th


ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Pitakpong.pu@up.ac.th


ผศ.ดร.พยาม การดี

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Phayam.ka@up.ac.th


นางวิมลมาศ จันทรเชื้อ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Wimonmas.ju@up.ac.th


นายจุฑาพงศ์ เตชะสืบ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3119

Email :Juthapong.te@up.ac.th