กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์

หัวหน้ากลุ่มวิชา

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Patcharin.su@up.ac.th


ดร.แสงเดือน พรมแก้วงาม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Sangduen.ph@up.ac.th


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3110

Email :paralee.op@up.ac.th


ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Waratya .ku@up.ac.th


ผศ.ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3213

Email :Sutthida.ph@up.ac.th


ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Wimonthip.ph@up.ac.th


นางวิไลพร กาเชียงราย

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :wiliporn.ke@up.ac.th


นางพรทิพย์ ปาอิน

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Porntip.pa@up.ac.th(ลาศึกษาต่อ)


นางสาวประกายดาว สุทธิ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Prakaidaow.su@up.ac.th


ผศ.ศิริพร แสงศรีจันทร์

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Siriporn.sa@up.ac.th(ลาศึกษาต่อ)


ผศ.วิชานีย์ ใจมาลัย

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Wichanee.ja@up.ac.th(ลาศึกษาต่อ)


นางพรสวรรค์ คิดค้า

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Porasawan.kh@up.ac.th


นางสาวลินยา เทสมุทร

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Linya.te@up.ac.th


นางสาวเกษร เกตุชู

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Kesorn.ke@up.ac.th


นายธรรมวิทย์ ราญรอน

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :0 5446 6666 ต่อ 3249

Email :Thammawit.Ra@up.ac.th


นายวินัฐ ดวงแสนจันทร์

์อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :winut.du@up.ac.th