กลุ่มวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มวิชา

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Sasinan.pu@up.ac.th


ดร.จุฑามาศ ผลมาก

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Juthamas.po@up.ac.th


ผศ.อิชยา มอญแสง

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Idchaya.mo@up.ac.th


ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Patcharin.ch@up.ac.th


นางสาวปรัชญาพร ธิสาระ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Pratchayaporn.th@up.ac.th


ดร.ปาณิสรา หลีค้วน

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Panisara.le@up.ac.th


นางสาวศุภลักษณ์ อยู่ยอด

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Suphaluk.yu@up.ac.th


นางสาวแสงเดือน วงค์ใหญ่

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Sangdean.wo@up.ac.th


นางสาวเกศินี อิ่มแมน

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Kesinee.kh@up.ac.th


ผศ.บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Busayarat.si@up.ac.th


ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Krittiphit.th@up.ac.th


นางสาวพิมพ์ใจ ลังการ์พินธุ์

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Pimjai.un@up.ac.th


นางสาวณัฐนรี อนุกุลวรรธกะ

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Natnaree.an@up.ac.th


นางสาวเนตรนภา ขวัญยืน

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Netnapha.kh@up.ac.th


นางสาวนิตยา พรมกันทา

อาจารย์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :Nittaya.ph@up.ac.th