คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

facebook twitter line 
97
  วันที่/เวลา :28/9/2565 23:46:03
จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอ

วันที่ 27 กันยายน 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่1 ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดย ดร.บุญร่วม คิดค้า รองคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาองค์กร บุคลากร และนิสิตคณะเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส โดยนายสาคร นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส และบุคลากร ได้จัดทำฝายชะลอน้ำ ณ พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ UI Green สู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสร้างความยั่งยืน (Super KPI) เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดกับนิสิต และบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศทางบก ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา


เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/9/2565 23:46:03

ข่าวล่าสุด