ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์

ปี พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งวิทยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นที่จังหวัดพะเยา และต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2539 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

ปี พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นอีก 1 สำนักวิชา ประกอบด้วย 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม โดยเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2546

ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ได้ยกเลิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้จัดตั้งและแยกเป็น 2 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินการขอรับรองจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลและการพดุงครรภ์ขึ้นใหม่ต่อสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2549 ต่อมามหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้ใช้ชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา

วันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2553 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2553 มีการแบ่งส่วนงานวิชาการออกเป็น 13 คณะ และ 3 วิทยาลัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จึงได้รับการยกฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์

ตราสัญลักษณ์

โลโก้พยาบาลพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา