ปรัชญา

        คณะพยาบาลศษสตร์มีความเชื่อว่า การศึกษาพยาบาลเป็นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างสรรสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาติ

ปณิธาน

        ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน " Wisdom for Community Empowerment"

วิสัยทัศน์

        เป็นคณะพยาบาลชั้นนำระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ 2575

วัฒนธรรมองค์กร

        ให้คุณค่ากับคน มุ่งความสำเร็จของงาน พัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนื่อง