ปรัชญา

        คณะพยาบาลศษสตร์มีความเชื่อว่า การศึกษาพยาบาลเป็นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำเนินชีวิต สร้างสรรสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาติ

ปณิธาน

        ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน " Wisdom for Community Empowerment"

วิสัยทัศน์

        ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพระดับอาเซียน เป็นผู้นำด้าานสุขภาพ และเสริมสรัางความเข้มแข็งของชุมชน