หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล

หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เบอร์ติดต่อถายใน :3124

Email :Patcharin.ch@up.ac.th


ดร.จุฑามาศ ผลมาก

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลสตรีและเด็ก

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :-


ดร.พัชรินทร์ สังวาลย์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


ผศ.ดร.พยาม การดี

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-