หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล

หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


ดร.จุฑามาศ ผลมาก

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-