หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ดร.ปาณิสรา หลีค้วน

หัวหน้าสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

เบอร์ติดต่อถายใน :3124

Email :Panisara.le@up.ac.th


ผศ.ดร.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :Sasinan.pu@up.ac.th


ดร.วิมลทิพย์ พวงเข้ม

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-