คณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

ประธาน

เบอร์ติดต่อถายใน :3110

Email :Paralee.op@up.ac.th


ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3260

Email :Wiyada.ra@up.ac.th


ผศ.พรรณพิมล สุขวงษ์

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3101

Email :Punpimon.su@up.ac.th


ดร.จุฑามาศ ผลมาก

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :Jutamas.po@up.ac.th


ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3123

Email :Krittipitch.th@up.ac.th


ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3123

Email :Sutthida.ph@up.ac.th


ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-


นางรัตนา ทาสิทธิ์

เลขานุการ

เบอร์ติดต่อถายใน :-

Email :-