คณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


-

ประธาน

เบอร์ติดต่อถายใน :3110

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3260

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3219

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3210

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3213

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3119

Email :-


-

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3124

Email :-


-

เลขานุการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3258

Email :-