คณะกรรมการประจำคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์

ประธาน

เบอร์ติดต่อถายใน :3110

Email :Paralee.op@up.ac.th


ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3260

Email :Wiyada.ra@up.ac.th


ผศ.ดร.พรรณพิมล สุขวงษ์

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3219

Email :Panpimol.su@up.ac.th


ดร.จุฑามาศ ผลมาก

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3218

Email :Jutamas.po@up.ac.th


ผศ.พัชรินทร์ ไชยบาล

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3210

Email :Phatcharin.ch@up.ac.th


ผศ.ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3213

Email :Sutthida.ph@up.ac.th


ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3119

Email :Pitakpong.pu@up.ac.th


ดร.ปาณิสรา หลีค้วน

กรรมการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3124

Email :-


นางรัตนา ทาสิทธิ์

เลขานุการ

เบอร์ติดต่อถายใน :3258

Email :Rattana.ta@up.ac.th