หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า

6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1)กำหนดผู้รับผิดชอบ
2)ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3)บัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4)ขอความร่วมมือไปยังผู้ขายสิน้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5)มีการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP
6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.2 การจัดจ้าง

6.2.1 การจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1)การจัดจ้าง
2)สัญญาจ้างหรือข้อตกลงการจ้าง
3)การอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับจ้างงาน
6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ
1)การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้าง
6.2.3 การเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ
1)ค้นหาโรงแรมรับรองมาตรฐาน
2)การคัดเลือกสถาานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3)มีการจัดประชุมนอกสถานที่