หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1(1) แผนบำรุงรักษา
5.1.1(2) แผนดูแลพื้นที่
5.1.1(3) ปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วน
5.1.1(4) ปฏิบัติตามแผนได้ครบถ้วน
5.1.2(1) กำหนดที่ทำงานปลอดบุหรี่
5.1.2(2) มีการควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน
5.1.2(3) มีการจัดการฝุ่นละอองจากการปรับปรุงสำนักงาน

5.2 แสงสว่างในสำนักงาน

5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง

5.3 เสียงในสำนักงาน

5.3.1 เสียงจากเครื่องพริ้นเอกสาร
5.3.2 จัดวางเครื่องพริ้นเอกสารไว้บริเวณส่วนกลาง
5.3.3(1) เสียงดังจากรถยนต์ที่มาติดต่องาน
5.3.3(2) เสียงดังจากการปรับปรุงห้องเรียน
5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกสำนักงาน

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1(1)  มีการจัดทำแผนผังของสำนักงาน
5.4.1(2)  พื้นที่พักผ่อน
5.4.1(3)  กิจกรรม 5 ส
5.4.1(4)  แผนควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ
5.4.1(5)  --
5.4.1(6)  รายงานการตรวจสอบร่องรอยสัตว์ พาหะนำเชื้อในสำนักงาน

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
5.5.2 มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ
5.5.3 แผนระงับเหตุฉุกเฉิน

.....................................................5.1 อากาศในสำนักงาน

5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน
5.1.2 การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
5.1.3 การจัดการมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

5.2 แสงในสำนักงาน

5.2.1 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

5.3 เสียง

5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน
5.3.2 การจัดการเสียงดังจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

5.4 ความน่าอยู่

5.4.1 การวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน
5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้น
5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ
5.4.4 การควบคุมสัตว์พาหะนาโรค

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
5.5.2 มีแผนฉุกเฉิน
5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้