หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 การคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะ
4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่
1)การนำขยะกลับมาใช้ใหม่
2)ปริมาณขยะรายเดือนปี2564
3)ปริมาณขยะรายเดือนปี2565

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้าเสียของสำนักงาน
1)มาตราการดำเนินการวิเคราะห์น้ำเสีย
2)การจัดการน้ำเสีย
3)การตรวจรอบการไหลน้ำเสีย
4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย