หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1(1) การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
3.1.1(2) มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุด
3.1.2(1) ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรายเดือน ปี 2564 และ ปี 2565
3.1.2(2) แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำรายเดือนปี 2564 และ ปี 2565
3.1.3(1) ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
3.1.3(2) ใช้ภาชนะสำหรับล้างถ้วยชาม

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1(1) ใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน
3.2.1(2) ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น
3.2.1(3) มีการกำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ในสำนักงาน
3.2.2(1) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน ปี 2564 และ ปี 2565
3.2.2(2) แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน ปี 2564 และ ปี 2565
3.2.3(1) กำหนดเวลาปิด เปิดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศตามเวลา
3.2.4(1) มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์
3.2.4(2) มีการวางแผนการเดินทาง
3.2.4(3) แผนการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะของสำนักงาน
3.2.4(4) การใช้บริการขนส่งสาธารณะและใช้รถไฟฟ้า
3.2.5(1) ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน ประจำปี พ.ศ.2564 และ ปี 2565
3.2.5(2) แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน ปี 2564 เและปี2565
3.2.6(1) มีการวางแผนการเดินทาง
3.2.6(2) มีการใช้รถขนส่งสาธารณะ
-ใช้บริการขนส่งสาธารณะในมหาวิทยาลัย (รถประจำทางในมหาวิทยาลัย-รถเมล์ม่วง)

3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน

3.3.1(1) มาตรการในการเบิกกระดาษและอุปกรณ์
3.3.1(2) มีการใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์
3.3.1(3) มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
3.3.1(4) แผนบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
3.3.1(5) มีจุดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานร่วมกัน
3.3.2(1) ข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน ปี 2564 และปี 2565
3.3.2(2) แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษรายเดือนปี 2564 และ ปี 2565
3.3.3(1) การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
3.3.3(2) มีการใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์
3.3.3(3) มีการสื่อสารกันโดยใช้ line

3.4 การจัดประชุมของสำนักงาน

3.4.1(1) มาตรการใช้ห้องประชุม
3.4.1(2) มีการใช้สื่ออิเลคโทรนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
3.4.1(3) การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุม
3.4.1(4) การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4.1(5) ห้องประชุมไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
3.4.1(6) มีการจดบันทึกผู้ขอใช้บริการ

..........................................

3.1 การใช้น้ำ

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 การใช้ไฟฟ้า
3.2.2 การใช้น้ำมัน

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่นๆ

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ