หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม
1) ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร
2) ประวัติการอบรม
3) หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจำปี2565
2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม
1) ประวัติ ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก
2) ประวัติคุณรัตนา ทาสิทธิ์
3) ประวัติ คุณนงเยาว์ เฉพาะธรรม

2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน

2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
1) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2) แผนการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี2565
2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารให้คาวมรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1
1) ผลการจัดกิจกรรม
2) ผลการจัดกิจกรรมและการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
2.2.3 ร้อยละของความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว(สุ่มอย่างน้อย 4 คน)โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1(1)
1) แบบสุ่มถามความเข้าใจของคณะทำงาน
2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยต้องมีแนวทางดังนี้
1) ขั้นตอนการดำเนินการรับข้อเสนอแนะ
2) ช่องทางรับข้อเสนอแนะ
3) บันทึกรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อม