การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1(1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6.1(2) รายงานจัดซื้อจัดจ้าง

6.2(1) ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

6.2(2) การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง

6.2(3) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม