สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 แผนการบำรุงรักษาประจำปี

5.2 -

5.3 -

5.4(1) แผนการดูแลพื้นที่ของสำนักงานประจำปี

5.4(2) แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

5.4(3) บันทึกผลการตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะนำเชื้อ

5.5(1) แผนฉุกเฉิน

5.5(2) ใบตรวจสอบถังดับเพลิง