การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

1.3 ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

1.4 บันทึกทะเบียนกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม 2563

1.5 คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1.6 แผนงานโครงการและกิจกรรม

1.7 ใบขอให้แก้ไขและป้องกันข้อบกพร่อง