หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ

1.1.1 มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่สำนักงาน

1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

1.3 คณะทำงาน ทีมงาน

1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน
1.3.2 คณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว

1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

1.4.1 มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
1.4.2 ทะเบียนระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
1.4.3 ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
1.4.4 แผนปฏิบัติการส่งเสริมทรัพยาากรและสิ่งแวดล้อม

1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5.1 มีการรวบรวมกฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดพะเยา
สถานการณ์ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

1.6 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1.6.1 ประกาศเป้าหมายการลดใช้พลังงาน

1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.7.1 ข้อมูลประกอบการคำนวนก๊าซเรือนกระจก ปี 2564
1.7.2ข้อมูลประกอบการคำนวนก๊าซเรือนกระจก ปี 2565


..............................................

1.1 กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

1.1.1 บริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตาม เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหารระดับสูง
1.1.4 แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี
1.1.5 เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซ

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

1.2.1 คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม
1.2.2 ผลการสุ่มสอบถามความเข้าใจ
1.3.2 คณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1.3.1 การระบุ และประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมทั้งหมดของสำนักงาน ภายใต้ขอบเขตการขอการรับรอง
1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.4.1 กฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
1)กกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
2)กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
3)สถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดพะเยา
4)สถานการณ์ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยพะเยา
1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน
1.5.2 ผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน โดยจะต้องสอบถามดังนี้

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.6.1 วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการสิ่งแวดล้อม
1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ต้องดำเนินการ)

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

1.8.1 องค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.2 การประชุม การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.3 การประชุมกรรมการดำเนินโครงการ