แนวทางการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 1

เรียนออนไลน์ตามประกาศตารางเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564

ชั้นปีที่ 2

เรียนออนไลน์ร่วมกับการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ ในรายวิชาแนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล 2

ชั้นปีที่ 3

เรียนออนไลน์ทุกรายวิชา

ชั้นปีที่ 4

เรียนในห้องปฏิบัติการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับฝึกปฏิบัติการพยาบาลในแหล่งฝึกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยให้นิสิตปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ

ขอความร่วมมือให้นิสิตทุกคนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) แนวปฏิบัติขออนุญาติเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา และแนวปฏิบัติการขออนุญาติเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงศึกษาแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องของแต่ละพื้นที่โดยเคร่งครัด