กฎหมาย/ระเบียบ/มาตราฐาน

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

พรบ.มหาวิทยาลัยพะเยา

การผลิตบัณฑิต

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยเรื่องการศึกษาและการจัดการเรียน การสอน

-ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑
-ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
-ข้อบังคับ ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.๒๕๕๖
-ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการศึกษาในลักษณะอื่น ๒๕๖๒

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕
-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2560

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

การวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย พ.ศ.๒๕๖๒

การบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒

การบริหาร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาทเรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ