แผนความเสี่ยงประจำปี 2563

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

รายงานผลความเสี่ยงประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

แผนความเสี่ยงประจำปี 2564

แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริต

รายงานผลความเสี่ยงประจำปี 2564

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลกรดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

จุดบกพ่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563

ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน