แผนความเสี่ยงประจำปี

ประจำปี 2564

แผนความเสี่ยง
-ด้านการบริหาร
-ด้านการวิจัย
-ด้านวิเทศ

ประจำปี 2565

แผนความเสี่ยง
-ด้านการบริหาร
-ด้านวิชาการ
-ด้านวิเทศ

ประจำปี 2566

แผนความเสี่ยง

รายงานผลความเสี่ยงประจำปี

ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
-ด้านการบริหาร
-ด้านวิจัย
-ด้านวิเทศ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี
-ด้านการบริหาร
-ด้านวิจัย
-ด้านวิเทศ

ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน
-ด้านการบริหาร
-ด้านวิชาการ
-ด้านวิเทศ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี

ประจำปี 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565