แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 5

ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 8

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 11

ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 8

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 10

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 11

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 12

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ครั้งที่ 13

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2566


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565


ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผล


ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

ประจำปีงบประมาณ 2564

จ้างทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 82 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อหนังสือทางการพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงระบบคุณภาพเสียงห้องประชุม NUR2301 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 106 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างครุภัณฑ์ระบบภาพเสียงห้องเรียนหุ่นจำลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 ชุด

ประจำปีงบประมาณ 2565

จ้างทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือ ตำรา และวารสาร

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 98 รายการ

จ้างปรับปรุงอาคารคณะพยาบาลศาสตร์(งานทาสี)

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

จัดซื้อครุภัณฑ์และขนส่ง(รถไฟฟ้า)จำนวน 1 รายการ

จัดซื้อวัสดุหนังสือ วาสารและตำรา จำนวน 6 รายการ

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์า จำนวน 14 รายการ

จ้างปรับปรุงคณะพยาบาลศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2566

จ้างทำอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 154 รายการ