แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 ครั้งที่ 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 ครั้งที่ 1


ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2564


กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์