แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564