การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

วางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมตามพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์

กำหนดกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งโดยมีระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรโดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อสุขภาพและการทำงาน

ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานและนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจำปี

สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจโดยกำหนดให้มีการประเมินส่วนขาดเพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)

ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้มีการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์สภาวิชาชีพอันจะส่งผลต่อคุณภาพในการผลิตบัณฑิตพยาบาล

สร้างเสริมแรงจูงใจให้กับบุคลากร โดยกำหนดระบบในการสนับสนุนให้บุคลากรให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และจัดทำเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นและมีคุณธรรมเพื่อให้เป็นแบบอย่างของบุคลากรในองค์กร

การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
มอบเกียรติบัตรยกย่องบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น