หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดสมรรถนะฯที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรฯ พศ.2563
การสมัครงานมหาวิทยาลัยพะเยา

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พศ.2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้าง พศ.2565 ฉบับที่ 2

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งฯพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งฯพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พศ.2563

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมประจำปี พศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พศ.2564

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงาน พศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายงเินสวัสดิการ พศ.2565

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินจริยธรรม

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงาน-ม.พะเยา