อำนวจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553