x
SearchClear
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 21/10/2564 14:26:32
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แจ้งปิดทำการคณะฯ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19(Covid 19) 18/10/2564 23:10:13
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15/10/2564 11:38:24
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 29/9/2564 9:40:40
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 1/9/2564 23:24:49
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับเลือกให้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 28/8/2564 10:14:53
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช 26/8/2564 23:04:20
คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา 26/8/2564 22:59:26
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช 16/8/2564 13:21:11
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 20/7/2564 15:37:42
Page 1 of 2 (15 items)Prev12Next