x
SearchClear
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565 6/11/2565 18:09:58
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 6/11/2565 18:07:25
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง บุคลากรที่มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 1/9/2565 14:00:08
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG(รอบสอง) สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 29/6/2565 15:39:03
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/6/2565 23:17:07
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์กร 17/3/2565 15:40:32
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 17/3/2565 15:34:04
ประกาศรับสมัครบัณฑิตศึกษา 25/1/2565 14:46:47
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 21/10/2564 14:26:32
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แจ้งปิดทำการคณะฯ เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19(Covid 19) 18/10/2564 23:10:13
Page 1 of 3 (23 items)Prev123Next