about


2557-2558

ปี 2554

ปี 2555

statistics in vBulletin
 
 
Untitled Document


  

´Ã.ªÅ´Ò äªÂ¡ØÅÇѲ¹Ò
Miss.Chonlada  Chaikulwattana
µÓáË¹è§ : ËÑÇ˹éÒ¡ÅØèÁÇÔªÒ
Email : Chonlada.ch@up.ac.th
¹ÒÂÇزԪÑ  äªÂÃÔ¹¤Ó
Mr.Wuttichai  Chairincam
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : Wuttichai.ch@up.ac.th
¼È.´Ã.ª³ÔµÒ »ÃдÔÉ°ìʶҾÃ
Miss. Chanita  Praditsataporn
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : Chanita.Pr@up.ac.th

¹.Ê.¾Ãó¾ÔÁÅ  ÊآǧÉì
Miss.Punpimon  Sukwong
µÓáË¹è§ : Ãͧ¤³º´Õ½èÒ¡Ԩ¡ÒùÔÊÔµ
Email : panpimol.su@up.ac.th

¹Ò¾ԷѡÉ쾧Èì »Ñ¹µêÐ
Mr. Pitakpong  Punta
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : Pitakpong.pu@up.ac.th

(ÅÒÈÖ¡ÉÒµèÍ)
¹Ò§¹ÀҾà àÍÕèÂÁÅÐÍÍ
Miss. Napaporn Aeamla-Or 
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email :
-
¹ÒÂà¡ÕÂõÔÈÑ¡´Ôì Íͧ¡ØŹÐ
Mr.kiattisak  Ongkulna
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : kiattisak.on@up.ac.th  
    
(ÅÒÈÖ¡ÉÒµèÍ)

¹.Ê.¾ÂÒÁ ¡ÒôÕ
Miss.Phayam  Kandee               
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : Phayam.ka@up.ac.th

(ÅÒÈÖ¡ÉÒµèÍ)

´Ã.´ÒÇ àÇÕ§¤Ó
Miss.Daow Wiengkam 
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : Daow.we@up.ac.th
¹Ò»ÃÐàÊÃÔ° ¤ÓÍéÒÂ
M¾.Prasert Khamai
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
Email : Prasert.kh@up.ac.th

¹Ò§·Ñ¾¾ì¢ÇÑ­ ÈÃÕÃѵÂÒǧ¤ì
Mrs.Thapkhwan Srirattayawong
µÓáË¹è§ : ÍÒ¨ÒÃÂì
â·Ã : -
Email : Thapkhwan .sr@up.ac.th
 


2010 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101 admin