about


2557-2558

ปี 2554

ปี 2555

statistics in vBulletin
 
 
Untitled Document

  เรื่อง ผู้วิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการเรียนการสอน
ปัจจัยเกื้อหนุนกับความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
ศิริพร แสงศรีจันทร์และคณะ

ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของวัยรุ่นหญิง

ศศินันท์ พันธุ์สุวรรณ
และคณะ

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะของประชาชนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
และคณะ

ปัจจัยทำนายภาวะทุพพลภาพของผู้สูงอายุโรคซึมเศร้า ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
และคณะ
ความสุข: วิธีคิดของผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร
และคณะ
สุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุไทยตามแนววิถีพุทธ

ชณิตา ประดิษฐ์สถาพรและคณะ

     


   
2010 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101 admin