about


2557-2558

ปี 2554

ปี 2555

statistics in vBulletin
 
 
Untitled Documentแบบฟอร์มสำนักงาน
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
   
1. แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม

เอกสารห้องปฏิบัติการพยาบาล
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
   
1. ใบ ยืม-คืน วัสดุ-วัสดุเครื่องแก้ว
2. ใบเบิก/ยืม-คืน วัสดุสิ้นเปลือง
3. ใบเบิก/ยืม-คืน เวชภัณฑ์ยาและสารเคมี
4. ใบแจ้งขอใช้ห้องปฏิบัติการ
5. ใบยืม–คืน ครุภัณฑ์-วัสดุคงทนถาวร


แบบฟอร์มงานการเงิน
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
   
1. แบบฟอร์มใบยืมเงิน
2. แบบฟอร์มใบคืนเงิน
3. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
5. แบบฟอร์มอนุมัติไปราชการ
6. แบบฟอร์มใบเสนอซื้อจ้าง
7. แบบฟอร์มรายการเดินทาง
8. แบบฟอร์มหลักฐานเบิกค่า OT


แบบฟอร์มเกี่ยวกับนิสิต
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
   
1. แบบฟอร์มใบลานิสิต
2. รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 1
3. รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2
4. รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 3
5. รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 4
6. แบบบันทึกการพบนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา
7. แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
8. ตารางการพบนิสิต


แบบฟอร์ม IT
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
   
2. แบบฟอร์มขอนำข่าวสารขึ้นเว็บไซต์
3. แบบฟอร์ขอออกแบบป้ายประกาศ
4. แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
5. แบบฟอร์ม ยืม-คืน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
6. แบบฟอร์มขอ User Account
7. ฟอร์นราชการ

แบบฟอร์มงานบุคลากร
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
   
1. แบบฟอร์มการขออนุมัติการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมนา/ศึกษาดูงาน
2. แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมนา
3. แบบฟอร์มใบลา
4. แบบฟอร์มยกเลิกวันลารายงานการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมนา
5. ฟอร์มการลงเวลาปฏิบัติงาน (กรณีนิเทศนิสิต)
2010 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3101 admin